REKLAMAČNÍ ŘÁD

obchodní společnosti

DecorMix.cz s.r.o.

se sídlem

Zlatá stezka 270/6, Vimperk II, 385 01 Vimperk

infolinka +420 777 987 696

identifikační číslo: 06961801

zapsané v obchodním rejstříku

vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 27398 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

www.ozdoby-stromky.cz

  Pro neprávníky:

Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího DecorMix.cz s.r.o., IČ 06961801, se sídlem Zlatá stezka 270, 385 01 Vimperk, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích spisová značka: C 27398 (dále jen „prodávající“ či „DecorMix.cz s.r.o.“), a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného na e-shopu ozodby-stromky.cz.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout společnosti DecorMix.cz s.r.o. potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

V případě uplatnění servisu v rámci zakoupené či smluvené služby se tento servisní zásah řídí výhradně podmínkami dané služby.

 

E-shop Ozdoby-Stormky.cz pro Vás provozuje společnost DecorMix.cz s.r.o.

Pokud si objednáte na Ozdoby-Stromky.cz nějaký produkt či službu, má se za to, že touto objednávkou souhlasíte s reklamačním a obchodním řádem na stránkách Ozdoby-Stromky.cz 

Při každé reklamaci je potřeba být v kontaktu s reklamační podporou, aby se zajistil hladký průběh reklamace a nedošlo tím, k prodlužování reklamační lhůty.

 

Záruka za jakost

Jako doklad o záruce vystavuje společnost Decormix.cz s.r.o. ke každému zakoupenému zboží doklad o zakoupení (faktura) se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky

Na výslovnou žádost kupujícího DecorMix.cz s.r.o. poskytne záruku formou záručního listu. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím

Pro kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně a to dle obchodního zákoníku.

Lhůta končí dnem, který se číselným označením shoduje se dnem, kdy započala a o příslušný počet měsíců později.

Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době.

V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta začínající běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

Kde je to upraveno:§ 1812 odst. 2§ 1832 odst. 1 a § 1833 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; § 20b zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Pro uplatnění reklamace nepotřebujete záruční list. Vždy Vám postačí faktura, nebo i jen číslo objednávky.

Záruka běží ode dne převzetí zboží po dobu stanovenou na faktuře.

V případě vyřízení reklamace výměnou neběží nová záruka na zboží. Pokračuje původní záruka.

Pokud zakoupíte produkt ve stavu nový, je záruka 2 roky (výjimkou je kupující podnikatel, který nakupuje dle obchodního zákoníku).

Jestliže produkt kupujete na Firmu, nebo na IČO, pak máte možnost uplatnit vadu pouze v rozsahu měsíců dle obchodního zákoníku.

 Vrácení zboží ve lhůtě 14 dní

Kde je to upraveno:§ 605, § 607§ 1818§ 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Máte 14 dnů na a vrácení zboží zakoupeného online, po telefonu. Tímto způsobem máte právo zboží zakoupené do 14 dnů vrátit a získat své peníze zpět. Můžete tak učinit bez udání důvodu, tedy i v případě, že jste si to prostě rozmysleli.

Zakoupené zboží je nutné doručit na naší adresu:

DecorMix.cz s.r.o. Zlatá stezka 270,385 01 Vimperk

Náklady na doručení k nám (do společnosti DecorMix.cz s.r.o.) platí kupující.

Zákazník dostane peníze zpět včetně původních nákladů na dopravu k zákazníkovi.

Vrácení peněz

Kde je to upraveno:§ 1818§ 1820 odst. 1 písm. f)§ 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Obchodníci OSVČ a obchodní společnosti nakupují podle

Zákona o obchodních korporacích 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

 

Společnost DecorMix.cz s.r.o. Vám do 14 dní od doručení Vašeho oznámení vrátí peníze. Jejich vrácení však může pozdržet, dokud neobdrží Vámi vracené zboží.

Ve vrácené částce budou zahrnuty i náklady na přepravu, které zákazník zaplatil za dodání zboží. Náklady na doručení vráceného zboží zpět společnosti DecorMix.cz s.r.o. hradí Zákazník.

Vzor odstoupení od kupní smlouvy ke stažení.